ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Επισκόπηση της Προστασίας Δεδομένων

Γενικές πληροφορίες

Οι ακόλουθες πληροφορίες θα σας παράσχουν μια εύκολη στην πλοήγηση επισκόπηση του τι θα συμβεί με τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Ο όρος "προσωπικά δεδομένα" περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική σας ταυτοποίηση. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο της προστασίας δεδομένων, συμβουλευτείτε τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων, την οποία έχουμε συμπεριλάβει κάτω από το παρόν αντίγραφο.

Καταγραφή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

Ποιος είναι ο υπεύθυνος για την καταγραφή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο (δηλ. ο "υπεύθυνος επεξεργασίας");

Τα δεδομένα σε αυτόν τον ιστότοπο υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον διαχειριστή του ιστότοπου, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου είναι διαθέσιμα στην ενότητα "Πληροφορίες που απαιτούνται από το νόμο" σε αυτόν τον ιστότοπο.

Πώς καταγράφουμε τα δεδομένα σας;

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας ως αποτέλεσμα της κοινής χρήσης των δεδομένων σας μαζί μας. Αυτά μπορεί, για παράδειγμα, να είναι πληροφορίες που καταχωρείτε στη φόρμα επικοινωνίας μας.

Άλλα δεδομένα καταγράφονται από τα συστήματα πληροφορικής μας αυτόματα ή αφού συναινέσετε στην καταγραφή τους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στον ιστότοπο. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν κυρίως τεχνικές πληροφορίες (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, λειτουργικό σύστημα ή ώρα πρόσβασης στον ιστότοπο). Οι πληροφορίες αυτές καταγράφονται αυτόματα όταν έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.

Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Ένα μέρος των πληροφοριών δημιουργείται για να διασφαλιστεί η παροχή του ιστότοπου χωρίς σφάλματα. Άλλα δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση των προτύπων χρήσης σας.

Ποια δικαιώματα έχετε όσον αφορά τα δεδομένα σας;

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε ανά πάσα στιγμή πληροφορίες σχετικά με την πηγή, τους αποδέκτες και τους σκοπούς των αρχειοθετημένων προσωπικών σας δεδομένων, χωρίς να χρειάζεται να καταβάλλετε τέλος για την εν λόγω γνωστοποίηση. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων σας. Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία δεδομένων, έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας αυτή, η οποία επηρεάζει κάθε μελλοντική επεξεργασία δεδομένων. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των δεδομένων σας υπό ορισμένες συνθήκες. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να καταγράψετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτεύουσα υπηρεσία.

Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που γνωστοποιείται στην ενότητα "Πληροφορίες που απαιτούνται από το νόμο" σε αυτόν τον ιστότοπο, εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτό ή οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται με την προστασία των δεδομένων.

Εργαλεία ανάλυσης και εργαλεία που παρέχονται από τρίτους

Υπάρχει πιθανότητα να αναλυθούν στατιστικά τα πρότυπα περιήγησής σας όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Τέτοιες αναλύσεις πραγματοποιούνται κυρίως με αυτό που αναφέρουμε ως προγράμματα ανάλυσης.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτά τα προγράμματα ανάλυσης συμβουλευτείτε τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων που ακολουθεί.

2. Φιλοξενία και Δίκτυα Παράδοσης Περιεχομένου (CDN)

Εξωτερική φιλοξενία

Αυτός ο ιστότοπος φιλοξενείται από εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών (host). Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε αυτόν τον ιστότοπο αποθηκεύονται στους διακομιστές του (host). Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διευθύνσεις IP, αιτήματα επικοινωνίας, μεταδεδομένα και επικοινωνίες, πληροφορίες συμβάσεων, στοιχεία επικοινωνίας, ονόματα, πρόσβαση σε ιστοσελίδες και άλλα δεδομένα που δημιουργούνται μέσω μιας ιστοσελίδας.

Ο κεντρικός υπολογιστής χρησιμοποιείται με σκοπό την εκπλήρωση της σύμβασης με τους δυνητικούς και υφιστάμενους πελάτες μας (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β ΓΚΠΔ) και προς το συμφέρον της ασφαλούς, γρήγορης και αποτελεσματικής παροχής των διαδικτυακών υπηρεσιών μας από επαγγελματία πάροχο (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ ΓΚΠΔ).

Ο οικοδεσπότης (host) μας θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων εκτέλεσής του και για την τήρηση των οδηγιών μας σε σχέση με τα δεδομένα αυτά.

Χρησιμοποιούμε τον ακόλουθο οικοδεσπότη (Host):

TOI TOI & DIXI Group GmbH
Halskestraße 38
40880 Ratingen
Germany
www.toitoidixi.de

3. Γενικές και Υποχρεωτικές Πληροφορίες

Προστασία δεδομένων

Οι διαχειριστές αυτού του δικτυακού τόπου και των σελίδων του λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ως εκ τούτου, χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ως εμπιστευτικές πληροφορίες και σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων και την παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων.

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, συλλέγονται διάφορα προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική σας ταυτοποίηση. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων εξηγεί ποια δεδομένα συλλέγουμε καθώς και για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά. Εξηγεί επίσης πώς και για ποιο σκοπό συλλέγονται οι πληροφορίες.

Σας ενημερώνουμε ότι η διαβίβαση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου (π.χ. μέσω επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ενδέχεται να παρουσιάζει κενά ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων.

Πληροφορίες σχετικά με το υπεύθυνο μέρος (που αναφέρεται ως "υπεύθυνος επεξεργασίας" στον ΓΚΠΔ)

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο είναι:

ΤΟΙ ΤΟΙ HELLAS
Β. ΧΡΗΣΤΟΥ 38
13671, ΑΧΑΡΝΕΣ, ΑΤΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
www.toitoihellas.com
Τηλ. 210 2449770
info@toitoihellas.com

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λαμβάνει μόνο του ή από κοινού με άλλους τις αποφάσεις σχετικά με τους σκοπούς και τους πόρους της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.).

Διάρκεια αποθήκευσης

Εκτός εάν στην παρούσα πολιτική απορρήτου έχει καθοριστεί μια πιο συγκεκριμένη διάρκεια αποθήκευσης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν σε εμάς έως ότου παύσει να ισχύει ο σκοπός για τον οποίο συλλέχθηκαν. Εάν προβάλλετε αιτιολογημένο αίτημα διαγραφής ή ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν, εκτός εάν έχουμε άλλους νομικά επιτρεπτές αιτίες για την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. περίοδοι διατήρησης φορολογικού ή εμπορικού δικαίου)- στην τελευταία περίπτωση, η διαγραφή θα πραγματοποιηθεί αφού παύσουν να ισχύουν οι λόγοι αυτοί.

Ορισμός υπευθύνου προστασίας δεδομένων όπως ορίζει ο νόμος

Έχουμε ορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για την εταιρεία μας.

ΤΟΙ ΤΟΙ HELLAS
Β. ΧΡΗΣΤΟΥ 38
13671, ΑΧΑΡΝΕΣ, ΑΤΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
www.toitoihellas.com
Τηλ. 210 2449770
info@toitoihellas.com

Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί, ιδίως, εργαλεία από εταιρείες που εδρεύουν στις ΗΠΑ. Όταν αυτά τα εργαλεία είναι ενεργά, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν στους διακομιστές των εταιρειών αυτών στις ΗΠΑ. Πρέπει να επισημάνουμε ότι οι ΗΠΑ δεν αποτελούν ασφαλή τρίτη χώρα κατά την έννοια της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων. Οι εταιρείες των ΗΠΑ υποχρεούνται να κοινοποιούν προσωπικά δεδομένα σε αρχές ασφαλείας, χωρίς εσείς ως υποκείμενο των δεδομένων να μπορείτε να κινηθείτε νομικά εναντίον αυτού. Συνεπώς, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι αμερικανικές αρχές (π.χ. μυστικές υπηρεσίες) να επεξεργάζονται, να αξιολογούν και να αποθηκεύουν μόνιμα τα δεδομένα σας σε αμερικανικούς διακομιστές για σκοπούς παρακολούθησης.  Δεν έχουμε καμία επιρροή σε αυτές τις δραστηριότητες επεξεργασίας.

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία δεδομένων

Ένα ευρύ φάσμα συναλλαγών επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατό μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση που μας έχετε ήδη δώσει. Αυτό δεν θίγει τη νομιμότητα της συλλογής δεδομένων που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκλησή σας.

Δικαίωμα εναντίωσης στη συλλογή δεδομένων σε ειδικές περιπτώσειςc- δικαίωμα εναντίωσης στην απευθείας διαφήμιση (άρθρο 21 ΓΚΠΔ)

Σε περίπτωση που η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται βάσει του αρ. 6 sect. 1 lit. e ή f GDPR, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει λόγων που απορρέουν από τη μοναδική σας κατάσταση. Αυτό ισχύει επίσης για οποιαδήποτε κατάρτιση προφίλ βάσει αυτών των διατάξεων.

Για να προσδιορίσετε τη νομική βάση, στην οποία βασίζεται οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων, συμβουλευτείτε την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων. Εάν καταγράψετε αντίρρηση, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα επηρεαζόμενα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε επιτακτικούς λόγους προστασίας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εάν ο σκοπός της επεξεργασίας είναι η διεκδίκηση, η άσκηση ή η υπεράσπιση νομικών δικαιωμάτων (αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 GDPR).

Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την απευθείας διαφήμιση, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για τους σκοπούς της εν λόγω διαφήμισης. Αυτό ισχύει και για την κατάρτιση προφίλ στο βαθμό που αυτή συνδέεται με την εν λόγω άμεση διαφήμιση. Εάν αντιταχθείτε, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για σκοπούς άμεσης διαφήμισης (αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 GDPR).

Δικαίωμα καταγραφής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή

Σε περίπτωση παραβιάσεων του ΓΚΠΔ, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να καταγράψουν καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος όπου συνήθως διατηρούν την κατοικία τους, τον τόπο εργασίας τους ή στον τόπο όπου συνέβη η εικαζόμενη παραβίαση. Το δικαίωμα καταγραφής καταγγελίας ισχύει ανεξάρτητα από τυχόν άλλες διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες που είναι διαθέσιμες ως ένδικα μέσα.

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σας παραδώσουμε τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα βάσει της συγκατάθεσής σας ή για την εκπλήρωση μιας σύμβασης σε εσάς ή σε τρίτους σε κοινώς χρησιμοποιούμενο, αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Εάν ζητήσετε την άμεση διαβίβαση των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, αυτό θα γίνει μόνο εάν είναι τεχνικά εφικτό.

Κρυπτογράφηση SSL ή/και TLS

Για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως παραγγελίες αγοράς ή ερωτήματα που μας υποβάλλετε ως διαχειριστή του ιστότοπου, ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί είτε πρόγραμμα κρυπτογράφησης SSL είτε TLS. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση ελέγχοντας αν η γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από "http://" σε "https://" και επίσης από την εμφάνιση του εικονιδίου κλειδαριάς στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η κρυπτογράφηση SSL ή TLS, τα δεδομένα που μας διαβιβάζετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

Ενημέρωση, διόρθωση και διαγραφή δεδομένων

Στο πλαίσιο των εφαρμοστέων νομοθετικών διατάξεων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή πληροφορίες σχετικά με τα αρχειοθετημένα προσωπικά σας δεδομένα, την πηγή και τους αποδέκτες τους, καθώς και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων σας. Ενδέχεται επίσης να έχετε δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων σας. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα ή οποιαδήποτε άλλη ερώτηση σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα "Πληροφορίες που απαιτούνται από το νόμο".

Δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμούς στην επεξεργασία

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την επιβολή περιορισμών όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που προβλέπεται στην ενότητα "Απαιτούμενες από το νόμο πληροφορίες". Το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Σε περίπτωση που αμφισβητήσετε την ορθότητα των δεδομένων σας που έχουν αρχειοθετηθεί από εμάς, συνήθως χρειαζόμαστε κάποιο χρονικό διάστημα για να επαληθεύσουμε τον ισχυρισμό αυτό. Κατά τη διάρκεια που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η έρευνα, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έγινε/γίνεται με παράνομο τρόπο, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας αντί να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων αυτών.
Εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα και τα χρειάζεστε για την άσκηση, υπεράσπιση ή διεκδίκηση νομικών δικαιωμάτων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αντί της διαγραφής τους.
Εάν έχετε προβάλει αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 21 § 1 ΓΚΠΔ, τα δικαιώματά σας και τα δικαιώματά μας θα πρέπει να σταθμιστούν μεταξύ τους. Εφόσον δεν έχει καθοριστεί ποιανού συμφέροντα υπερισχύουν, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
Εάν έχετε περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δεδομένα αυτά - με εξαίρεση την αρχειοθέτησή τους - μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών δικαιωμάτων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων ή για σημαντικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος που αναφέρονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από κράτος μέλος της ΕΕ.
Απόρριψη ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Με την παρούσα διαμαρτυρόμαστε για τη χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που δημοσιεύονται σε συνδυασμό με τις υποχρεωτικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην ενότητα "Πληροφορίες που απαιτούνται από το νόμο" για την αποστολή διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού που δεν έχουμε ζητήσει ρητά. Οι διαχειριστές αυτού του δικτυακού τόπου και των σελίδων του διατηρούν το ρητό δικαίωμα να προβούν σε νομικές ενέργειες σε περίπτωση μη ζητηθείσας αποστολής διαφημιστικών πληροφοριών, για παράδειγμα μέσω μηνυμάτων SPAM.

4. Καταγραφή Δεδομένων σε αυτόν τον Ιστότοπο

Cookies

Οι ιστότοποι και οι σελίδες μας χρησιμοποιούν αυτό που η βιομηχανία αποκαλεί "cookies". Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που δεν προκαλούν καμία βλάβη στη συσκευή σας. Αποθηκεύονται είτε προσωρινά για τη διάρκεια μιας συνεδρίας (cookies συνεδρίας) είτε αρχειοθετούνται μόνιμα στη συσκευή σας (μόνιμα cookies). Τα cookies συνόδου διαγράφονται αυτόματα μόλις τερματίσετε την επίσκεψή σας. Τα μόνιμα cookies παραμένουν αρχειοθετημένα στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε ενεργά ή να διαγραφούν αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να αποθηκεύονται στη συσκευή σας cookies τρίτων μερών μόλις εισέλθετε στον ιστότοπό μας (cookies τρίτων μερών). Αυτά τα cookies επιτρέπουν σε εσάς ή σε εμάς να επωφεληθούμε από ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρει ο τρίτος (π.χ. cookies για τη διεκπεραίωση υπηρεσιών πληρωμών).

Τα cookies έχουν ποικίλες λειτουργίες. Πολλά cookies είναι τεχνικά απαραίτητα, καθώς ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου δεν θα λειτουργούσαν χωρίς τα cookies (π.χ. η λειτουργία του καλαθιού αγορών ή η προβολή βίντεο). Ο σκοπός άλλων cookies μπορεί να είναι η ανάλυση των προτύπων των χρηστών ή η εμφάνιση διαφημιστικών μηνυμάτων.

Τα cookies, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση συναλλαγών ηλεκτρονικής επικοινωνίας (υποχρεωτικά cookies) ή για την παροχή ορισμένων λειτουργιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (λειτουργικά cookies, π.χ. για τη λειτουργία καλαθιού αγορών) ή εκείνα που είναι απαραίτητα για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου (π.χ. cookies που παρέχουν μετρήσιμες πληροφορίες για το διαδικτυακό κοινό), αποθηκεύονται βάσει του Άρθρου 3 του Συντάγματος. 6 § 1 εδ. στ ΓΚΠΔ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετική νομική βάση. Ο φορέας εκμετάλλευσης του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την αποθήκευση των cookies προκειμένου να διασφαλίσει την τεχνικά άψογη και βελτιστοποιημένη παροχή των υπηρεσιών του φορέα εκμετάλλευσης. Εάν έχει ζητηθεί η συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των cookies, τα αντίστοιχα cookies αποθηκεύονται αποκλειστικά βάσει της συγκατάθεσης που ελήφθη (άρθρο 6 τμήμα 1 στοιχείο α ΓΚΠΔ)- η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιο τρόπο ώστε να ειδοποιείστε κάθε φορά που τοποθετούνται cookies και να επιτρέπετε την αποδοχή των cookies μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Μπορείτε επίσης να αποκλείσετε την αποδοχή των cookies σε ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διαγραφής για την αυτόματη διαγραφή των cookies κατά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Εάν τα cookies απενεργοποιηθούν, οι λειτουργίες αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να είναι περιορισμένες.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται cookies τρίτων ή αν τα cookies χρησιμοποιούνται για αναλυτικούς σκοπούς, θα σας ενημερώσουμε ξεχωριστά σε συνδυασμό με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και, κατά περίπτωση, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.

Συγκατάθεση για τα cookies με την Usercentrics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την τεχνολογία συγκατάθεσης cookie της Usercentrics για να λάβει τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση ορισμένων cookies στη συσκευή σας ή για τη χρήση συγκεκριμένων τεχνολογιών και για την τεκμηρίωση των πρώτων με τρόπο συμβατό με την προστασία των δεδομένων. Το μέρος που προσφέρει αυτή την τεχνολογία είναι η Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Γερμανία, δικτυακός τόπος: usercentrics.com (εφεξής "Usercentrics").

Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται στην Usercentrics:

Επιπλέον, η Usercentrics αποθηκεύει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να μπορεί να κατανέμει τη δήλωση (τις δηλώσεις) συγκατάθεσής σας ή τυχόν ανακλήσεις της. Τα δεδομένα που καταγράφονται με αυτόν τον τρόπο θα αποθηκεύονται μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να διαγράψουμε το cookie της Usercentrics ή μέχρι να πάψει να υφίσταται ο σκοπός της αρχειοθέτησης των δεδομένων. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη τυχόν υποχρεωτικών νομικών περιόδων διατήρησης.

Η Usercentrics χρησιμοποιεί cookies για να λάβει τις δηλώσεις συγκατάθεσης που επιβάλλει ο νόμος. Η νομική βάση για τη χρήση των συγκεκριμένων τεχνολογιών είναι το άρθρο 1 του ν. 6, άρθρο 1, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο γ του ΓΚΠΔ.

Σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων

Η εταιρεία μας έχει συνάψει με την Usercentrics σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων. Πρόκειται για μια συμφωνία που επιβάλλεται από τη νομοθεσία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, η οποία εγγυάται ότι η Usercentrics επεξεργάζεται όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Ο πάροχος αυτού του ιστότοπου και των σελίδων του συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής σας επικοινωνεί αυτόματα σε εμάς. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν:

Τα δεδομένα αυτά καταγράφονται βάσει του άρθρου 1 του ν. 6 § 1 εδ. στ ΓΚΠΔ. Ο φορέας εκμετάλλευσης του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την τεχνικά άψογη απεικόνιση και τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου του φορέα εκμετάλλευσης. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να καταγράφονται αρχεία καταγραφής του διακομιστή.

Φόρμα επικοινωνίας

Εάν μας υποβάλλετε ερωτήματα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, οι πληροφορίες που παρέχονται στη φόρμα επικοινωνίας καθώς και τυχόν στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτήν θα αποθηκευτούν από εμάς προκειμένου να χειριστούμε το ερώτημά σας και σε περίπτωση που έχουμε περαιτέρω ερωτήσεις. Δεν θα κοινοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 1 του ν. 6 παρ. 1 lit. b ΓΚΠΔ, εάν το αίτημά σας σχετίζεται με την εκτέλεση σύμβασης ή εάν είναι απαραίτητο για τη λήψη προσυμβατικών μέτρων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για την αποτελεσματική επεξεργασία των αιτημάτων που μας απευθύνονται (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ ΓΚΠΔ) ή στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ), εφόσον αυτό έχει ζητηθεί.

Οι πληροφορίες που έχετε καταχωρίσει στη φόρμα επικοινωνίας παραμένουν σε εμάς μέχρι να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αρχειοθέτηση των δεδομένων ή αν ο σκοπός για τον οποίο αρχειοθετούνται οι πληροφορίες δεν υφίσταται πλέον (π.χ. αφού ολοκληρώσουμε την απάντησή μας στο ερώτημά σας). Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη τυχόν υποχρεωτικών νομικών διατάξεων - ιδίως των περιόδων διατήρησης.

Αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή φαξ

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή φαξ, το αίτημά σας, συμπεριλαμβανομένων όλων των προσωπικών δεδομένων που προκύπτουν (όνομα, αίτημα), θα αποθηκευτεί και θα υποβληθεί σε επεξεργασία από εμάς με σκοπό την επεξεργασία του αιτήματός σας. Δεν διαβιβάζουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει του άρθρου 1 του Συντάγματος. 6 § 1 εδ. β ΓΚΠΔ, εάν το αίτημά σας σχετίζεται με την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή απαιτείται για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει του έννομου συμφέροντός μας για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των ερωτημάτων που μας υποβάλλονται (άρθρο 6, τμήμα 1, στοιχείο στ ΓΚΠΔ) ή βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6, τμήμα 1, στοιχείο α ΓΚΠΔ), εφόσον αυτή έχει ληφθεί.

Τα δεδομένα που μας αποστέλλετε μέσω αιτημάτων επικοινωνίας παραμένουν σε εμάς μέχρι να μας ζητήσετε τη διαγραφή τους, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση ή να εκλείψει ο σκοπός της αποθήκευσης των δεδομένων (π.χ. μετά την ολοκλήρωση του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομοθετικές διατάξεις - ιδίως οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης - δεν θίγονται.

Φιλικό Captcha

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε την υπηρεσία "Friendly Captcha". Αυτή λειτουργεί από την Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee.

Το εργαλείο χρησιμοποιείται για την αποτροπή αυτοματοποιημένων και καταχρηστικών αιτημάτων από τα λεγόμενα "bots". Το Friendly Captcha εγκαθιστά στη συνέχεια μια σύνδεση μεταξύ της τερματικής συσκευής του επισκέπτη και των διακομιστών του Friendly Captcha, προκειμένου να λάβει από εκεί μια εργασία υπολογισμού. Η συσκευή του επισκέπτη λύνει τον υπολογισμό και στέλνει το αποτέλεσμα πίσω στον διακομιστή ιστού μας. Ο διακομιστής επικοινωνεί με τον διακομιστή Friendly Captcha μέσω μιας διεπαφής και λαμβάνει μια απάντηση που δείχνει αν ο γρίφος επιλύθηκε σωστά από την τελική συσκευή.

Το φιλικό Captcha επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα ακόλουθα δεδομένα κατά την παραπάνω διαδικασία:

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 6 (1) p. 1 lit. f GDPR για την αποτροπή καταχρηστικής πρόσβασης ή επιθέσεων spam από bots. Εάν τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη χρήση του Friendly Captcha, διαγράφονται μετά από 30 ημέρες.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση friendlycaptcha.com/de/privacy.

 

5. Εργαλεία Ανάλυσης και Διαφήμισης

Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες της υπηρεσίας ανάλυσης ιστού Google Analytics. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Το Google Analytics επιτρέπει στον διαχειριστή του ιστότοπου να αναλύει τα πρότυπα συμπεριφοράς των επισκεπτών του ιστότοπου. Για το σκοπό αυτό, ο διαχειριστής του ιστότοπου λαμβάνει διάφορα δεδομένα χρηστών, όπως οι σελίδες στις οποίες έγινε πρόσβαση, ο χρόνος παραμονής στη σελίδα, το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα και η προέλευση του χρήστη. Η Google μπορεί να συγκεντρώσει αυτά τα δεδομένα σε ένα προφίλ που αντιστοιχίζεται στον εκάστοτε χρήστη ή στη συσκευή του χρήστη.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί τεχνολογίες που καθιστούν δυνατή την αναγνώριση του χρήστη με σκοπό την ανάλυση των προτύπων συμπεριφοράς του χρήστη (π.χ. cookies ή δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής). Οι πληροφορίες χρήσης του ιστότοπου που καταγράφονται από την Google μεταφέρονται κατά κανόνα σε έναν διακομιστή της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και αποθηκεύονται.

Αυτό το εργαλείο ανάλυσης χρησιμοποιείται βάσει του άρθρου 1 του ν. 6 § 1 εδ. στ ΓΚΠΔ. Ο φορέας εκμετάλλευσης του παρόντος δικτυακού τόπου έχει έννομο συμφέρον στην ανάλυση των προτύπων των χρηστών για τη βελτιστοποίηση τόσο των υπηρεσιών που προσφέρονται στο διαδίκτυο όσο και των διαφημιστικών δραστηριοτήτων του φορέα εκμετάλλευσης. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συμφωνία (π.χ. συμφωνία για την αποθήκευση cookies), η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του Άρθρου 3 του Συντάγματος. 6 παρ. 1 lit. a GDPR- η συμφωνία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Ανωνυμοποίηση IP

Σε αυτόν τον ιστότοπο έχουμε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανωνυμοποίησης IP. Ως αποτέλεσμα, η διεύθυνση IP σας θα συντομεύεται από τη Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα κράτη που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο πριν από τη διαβίβασή της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδίδεται σε έναν από τους διακομιστές της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα συντομεύεται εκεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Για λογαριασμό του διαχειριστή αυτού του δικτυακού τόπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αναλύσει τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου από εσάς, να δημιουργήσει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες του δικτυακού τόπου και να παράσχει άλλες υπηρεσίες στον διαχειριστή αυτού του δικτυακού τόπου που σχετίζονται με τη χρήση του δικτυακού τόπου και του Διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται σε συνδυασμό με το Google Analytics από το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή της Google.

Περίοδος αρχειοθέτησης

Τα δεδομένα σε επίπεδο χρήστη ή περιστατικού που αποθηκεύονται από την Google και συνδέονται με cookies, αναγνωριστικά χρήστη ή αναγνωριστικά διαφήμισης (π.χ. cookies DoubleClick, αναγνωριστικό διαφήμισης Android) θα ανωνυμοποιηθούν ή θα διαγραφούν μετά από 24 μήνες. Για λεπτομέρειες κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: support.google.com/analytics/answer/7667196

Πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης

Μπορείτε να αποτρέψετε την καταγραφή και την επεξεργασία των δεδομένων σας από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης που διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων χρήστη από το Google Analytics, συμβουλευτείτε τη Δήλωση απορρήτου δεδομένων της Google στη διεύθυνση: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Επεξεργασία συμβατικών δεδομένων

Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων με την Google για την πλήρη εφαρμογή των αυστηρών ευρωπαϊκών κανονισμών προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση του Google Analytics.

Δημογραφικές παράμετροι που παρέχονται από το Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τη λειτουργία "δημογραφικά χαρακτηριστικά" του Google Analytics, για να μπορεί να εμφανίζει στον επισκέπτη του ιστότοπου συμβατές διαφημίσεις στο πλαίσιο του διαφημιστικού δικτύου της Google. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία αναφορών που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών του ιστότοπου. Οι πηγές αυτών των πληροφοριών είναι οι διαφημίσεις που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα της Google, καθώς και τα δεδομένα επισκεπτών που λαμβάνονται από τρίτους παρόχους. Τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένο άτομο. Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή κάνοντας σχετικές αλλαγές στις ρυθμίσεις για τη διαφήμιση στο λογαριασμό σας στη Google ή μπορείτε γενικά να απαγορεύσετε την καταγραφή των δεδομένων σας από το Google Analytics, όπως εξηγείται στην ενότητα "Ένσταση στην καταγραφή δεδομένων".

Βελτιστοποίηση Google

Το Google Optimize είναι μια υπηρεσία ανάλυσης και βελτιστοποίησης ιστοσελίδων. Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Optimize για να αυξήσουμε την ελκυστικότητα, το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου μας παίζοντας νέες λειτουργίες και περιεχόμενο σε ένα ποσοστό των χρηστών μας και αξιολογώντας στατιστικά την αλλαγή στη χρήση. Με τον τρόπο αυτό, ο διαχειριστής του ιστότοπου λαμβάνει διάφορα δεδομένα χρήσης, όπως οι προβολές σελίδων, η διάρκεια παραμονής, τα χρησιμοποιούμενα λειτουργικά συστήματα και η προέλευση του χρήστη. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να συνοψιστούν από τη Google σε ένα προφίλ που αντιστοιχίζεται στον εκάστοτε χρήστη ή στην τελική του συσκευή.

Η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6 παρ. 1 α ΓΚΠΔ, τη συγκατάθεσή σας. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων με την Google για την εφαρμογή των αυστηρών ευρωπαϊκών κανονισμών προστασίας δεδομένων.

Η διαγραφή των δεδομένων σε επίπεδο χρήστη και σε επίπεδο συμβάντων που συνδέονται με cookies, αναγνωριστικά χρήστη (π.χ. User ID) και αναγνωριστικά διαφήμισης (π.χ. DoubleClick cookies, Android advertising ID, IDFA [Apple identifier for advertisers]) θα πραγματοποιηθεί το αργότερο 38 μήνες μετά τη συλλογή τους ή εκ των προτέρων, εάν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού.

Παρακολούθηση μετατροπής της Google

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την παρακολούθηση μετατροπής της Google. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Με τη βοήθεια της παρακολούθησης μετατροπής της Google είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε εάν ο χρήστης έχει ολοκληρώσει ορισμένες ενέργειες. Για παράδειγμα, μπορούμε να αναλύσουμε πόσο συχνά έχουν πατηθεί ποια κουμπιά στην ιστοσελίδα μας και ποια προϊόντα εξετάζονται ή αγοράζονται με ιδιαίτερη συχνότητα. Ο σκοπός αυτών των πληροφοριών είναι η σύνταξη στατιστικών στοιχείων μετατροπής. Μαθαίνουμε πόσοι χρήστες έχουν κάνει κλικ στις διαφημίσεις μας και ποιες ενέργειες έχουν ολοκληρώσει. Δεν λαμβάνουμε καμία πληροφορία που θα μας επέτρεπε την προσωπική ταυτοποίηση των χρηστών. Η Google ως τέτοια χρησιμοποιεί cookies ή συγκρίσιμες τεχνολογίες αναγνώρισης για σκοπούς ταυτοποίησης.

Χρησιμοποιούμε την παρακολούθηση μετατροπών της Google βάσει του άρθρου 1 του ν. 6 § 1 lit. et seq. GDPR. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον στην ανάλυση των προτύπων των χρηστών με σκοπό τη βελτιστοποίηση τόσο της παρουσίασης του ιστότοπου όσο και της διαφήμισης του διαχειριστή. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη δήλωση συγκατάθεσης (π.χ. σχετικά με την αποθήκευση cookies), η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του Άρθρου 3 του Συντάγματος. 6 § 1 εδ. α ΓΚΠΔ- η δοθείσα συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση μετατροπής της Google, ανατρέξτε στην πολιτική προστασίας δεδομένων της Google στη διεύθυνση: policies.google.com/privacy

6. Plug-ins και Εργαλεία

YouTube

Αυτός ο ιστότοπος ενσωματώνει βίντεο του ιστότοπου YouTube. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Εάν επισκεφθείτε μια σελίδα σε αυτόν τον ιστότοπο στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα YouTube, θα δημιουργηθεί μια σύνδεση με τους διακομιστές του YouTube. Ως αποτέλεσμα, ο διακομιστής του YouTube θα ενημερωθεί, ποια από τις σελίδες μας έχετε επισκεφθεί.

Επιπλέον, το YouTube θα είναι σε θέση να τοποθετήσει διάφορα cookies στη συσκευή σας ή συγκρίσιμες τεχνολογίες αναγνώρισης (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής). Με αυτόν τον τρόπο το YouTube θα είναι σε θέση να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες αυτού του ιστότοπου. Μεταξύ άλλων, οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία στατιστικών βίντεο με σκοπό τη βελτίωση της φιλικότητας του ιστότοπου προς τους χρήστες και την αποτροπή προσπαθειών διάπραξης απάτης.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο YouTube ενώ επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, επιτρέπετε στο YouTube να κατανέμει απευθείας τα μοτίβα περιήγησής σας στο προσωπικό σας προφίλ. Έχετε τη δυνατότητα να το αποτρέψετε αυτό, αποσυνδεόμενοι από το λογαριασμό σας στο YouTube.

Η χρήση του YouTube βασίζεται στο ενδιαφέρον μας να παρουσιάσουμε το διαδικτυακό μας περιεχόμενο με ελκυστικό τρόπο. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6 § 1 εδ. στ ΓΚΠΔ, πρόκειται για έννομο συμφέρον. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συμφωνία, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του Άρθρου 3 του Συντάγματος. 6 παρ. 1 lit. a GDPR- η συμφωνία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το YouTube χειρίζεται τα δεδομένα των χρηστών, συμβουλευτείτε την Πολιτική απορρήτου δεδομένων του YouTube στη διεύθυνση: policies.google.com/privacy.

Χάρτες Google

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία χαρτογράφησης Google Maps. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Για να είναι δυνατή η χρήση των λειτουργιών του Google Maps, πρέπει να αποθηκευτεί η διεύθυνση IP σας. Κατά κανόνα, οι πληροφορίες αυτές μεταφέρονται σε έναν από τους διακομιστές της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αρχειοθετούνται. Ο διαχειριστής αυτού του ιστότοπου δεν έχει κανέναν έλεγχο της μεταφοράς δεδομένων.

Χρησιμοποιούμε τους Χάρτες Google για να παρουσιάσουμε το διαδικτυακό μας περιεχόμενο με ελκυστικό τρόπο και για να είναι εύκολη η εύρεση των τοποθεσιών που γνωστοποιούνται στον ιστότοπό μας. Αυτό συνιστά έννομο συμφέρον, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του ν. 6 § 1 εδ. στ ΓΚΠΔ. Εάν έχει ληφθεί αντίστοιχη δήλωση συγκατάθεσης, η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 3 του ΓΚΠΔ. 6 § 1 εδ. α ΓΚΠΔ. Αυτή η δήλωση συγκατάθεσης μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων των χρηστών, ανατρέξτε στη Δήλωση απορρήτου δεδομένων της Google στη διεύθυνση: policies.google.com/privacy.

Microsoft Office 365

Χρησιμοποιούμε τις εφαρμογές Teams, Exchange Online, SharePoint Online και OneDrive του Microsoft Office 365. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ΗΠΑ. Για λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Microsoft: privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Το Microsoft Office 365 είναι μια πλατφόρμα παραγωγικότητας και ανταλλαγών για μεμονωμένους χρήστες, ομάδες, κοινότητες και δίκτυα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις οργανωτικές μονάδες. Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Θα χαρούμε να σας παράσχουμε αντίγραφο αυτών κατόπιν αιτήματος.

Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων με τον πάροχο των εφαρμογών Microsoft Office 365 και εφαρμόζουμε στο έπακρο τις αυστηρές διατάξεις των ευρωπαϊκών οργανισμών προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση των εφαρμογών Microsoft Office.

Χρησιμοποιούμενα εργαλεία συνεδρίων

Microsoft Teams

Χρησιμοποιούμε το Microsoft Teams. Ο πάροχος είναι η Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ΗΠΑ. Για λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Microsoft Teams: privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Εκτέλεση σύμβασης επεξεργασίας δεδομένων

Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων με τη Microsoft για την πλήρη εφαρμογή των αυστηρών ευρωπαϊκών κανονισμών προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση του Microsoft Teams.

Hotline 801 11 51 500 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ